Kort Historik om Ogestad.

 

Åter till startsidan

 

Ogestad


”Ogestad blef omsider en av de bäst skötta gårdarne i hela bygden”.
(Ada Rydström)

 

Historia

Odensvi socken är kanske inte den äldsta socknen i Tjust, men har det mest utpräglade hedniska sockennamnet, nämnt 1371 som Odenswij, vilket betyder guden Odens offerplats. Själva offerplatsen låg vid gården Harg, som kom att ingå i Odensviholms godskomplex. Den äldsta anteckning vi känner till beträffande Ogestad, enligt professor Sigurd Erixon, är från 1311. Då omnämns gården som Ochystä, vilket tolkas som Ogestad. Gården såldes då av ståthållaren Carl Elinaesson Sparre till lagman Birger. År 1445 omnämns gården som Yxstadhom och 1544 som Oxstada.

 

Familjen Silfverlood

Waldemar Didrichson von Yxkull hörde till de tidigaste ägarna och innehade Ogestad under Johan III:s tid (1568 – 1592). År 1629 förlänades Ogestad med torpet Eketorp till Jöns Andersson Oxe (död 1652), adlad Silfverlood (Sölfwerlood), men han hade redan tidigare erhållit skatterättigheterna. Han var gift med Cecila Knutsdotter Sabel och fick, efter många turer, livstidsförläning, av Ogestad. Silfverloods vapensköld hänger i Odensvi kyrka. Gården gick år 1662 i arv, som livstidsförläning, till sönerna Jöran och Anders: innan änkan avlidit. Överstelöjtnant Jöran Georg Silfverlood (död 1683) övertog Ogestad, medan brodern major Anders Silfverlood fick Källsberg. Jöran Silfverlood upprättade straxt efter 1677, ett säteri som ansågs vara välbebyggt. Ogestad hade underkastats reduktionen 1680 men återgavs, genom byte, redan 1683. Jöran Silfverlood avled ogift samma år och gården gick till Anders barn, sonen Gustaf samt döttrarna Margareta och Barbro Silfverlood, gift med Olof Gyllenfelt (död 1717). År 1689 pantsattes Ogestad till friherre Gabriel Falkenberg, Odensviholm, som tog över gården 1700 och lät Ogestad ingå i det nybildade fideikommisset. Därmed hade han lagt under sig alla säterier i Odensvi socken. Härefter ingick gården i Odensviholms stora godskomplex till år 1841, då godset delades mellan Johan Fredrik Granschougs arvingar. Genom arv övergick gården nu till Granschougs dotter, Sofia Fredrika, gift med friherre Lybecker på Forsby. Sofia Fredrika flyttade till sin makes gods Forsby, varför de utarrenderade Ogestad till baron Victor Fleetwood, ryttmästare vid Smålands regemente. Han var gift med Anna Charlotta Strömbom, barnbarnsbarn till P C Cederbaum på Helgerum, och som därigenom hade ärvt Wirums Säteri. Anna Charlotta Fleetwood avled emellertid 1847. Victor övertog så Wirum, genom köp, och flyttade dit 1849 med de många barnen. Arrendet övergick då till löjtnant Otto Liljenstolpe.

 

Familjerna Liljenstolpe och Bröme

 

Otto Liljenstolpe förvaltade sedan godset i 27 år. Men 1876 såldes emellertid Ogestad, skogsgårdarna avskildes och den stora egendomen delades upp. Överstelöjtnant Axel Otto Liljenstolpe (död 1897) köpte då de bästa jordbruksgårdarna samt huvudgården Ogestad. Gården hade nu minskat areal, då stora delar av skogen frånsålts. Han var gift tre gånger: 1) med Kristina Elisabeth Eriksson, 2) med Sophie Lindersköld och 3) med Ida Mörner. Han hade tre barn med första hustrun: Carl-Erik (död 1899), Ottonie och Annie. Carl-Erik övertog gården 1897 men avled två år senare. Hans söner Axel och Erik övertog Ogestad och när Erik dog köpte Axel gården. Gården gick sedan i arv till enda barnet, dottern Gunvor, som gifte sig med agronom Ruben Bröme. De övertog gården 1947. År 1980 övläts gården på sönerna Carl-Axel och Lars-Otto Bröme. År 2000 övertogs Ogestad av Anders Bröme, son till Carl-Axel och Ingrid-Märta (död 2009) Bröme samt Anders kusiner Caroline och Louise, döttrar till Lars-Otto och Birgitta Bröme. Anders Bröme, med sin hustru Maria, sålde sin del av Ogestad 2005. De är numera bosatta på en gård i Skåne.

 

Bröderna Mathias, Henrik & Gabriel Jonsson

 

År 2005 köpte Mathias, Henrik och Gabriel Jonsson. Bröderna kom närmast från Rottne utanför Växjö där de tidigare ägde gården Norraby och där de bedrev mjölkproduktion. Såväl deras far, Hans Jonsson, som deras farfar Holger Jonsson kommer från Högtomta i Ukna. Därför är det kanske inte så konstigt att de sökte sig till Tjust. I köpet av Ogestad ingick, förutom herrgård och övriga byggnader, 760 hektar mark, varav cirka 370 hektar skog. Familjen Lars-Otto Bröme med döttrar sålde hälften av sin del och Carl-Axel Bröme med familj sålde hälften av sin del. Systrarna Caroline och Louise Bröme behöll cirka 520 hektar mark, största delen skog.

 

Herrgården

 

En allé leder från öster ner mot gårdsanläggningen och vidare till själva gården. Till vänster ligger den gamla huvudbyggnaden, en rödmålad byggnad, som var huvudbyggnad fram till 1790. Då påbörjades det nya corps-de-logiet. Den allra älsta huvudbyggnaden låg dock en bit ifrån, på Ekakullen. Denna byggnad brann ner 1950. Man valde då att bygga om nuvarande corps-de-logiet vilket delades i två lägenheter och stod klart 1959. Den älsta byggnaden på 1600-talet bestod inte av en större huvudbyggnad, utan av fyra mindre byggnader; varav två var större med två salar och flera gästrum. Anläggningen omgavs med en trädgård med 40 fruktträd. Till höger om allén, mot norr, ligger den nuvarande herrgården som färdigställdes 1795. Det är en tvåvånings gulmålad träbyggnad med elva axlar och ett enkelt sadeltak. Huvudingången är markerad med en kolonnförsedd altan med ovanliggande balkong. Herrgården har blivit tillbyggd mot norr med två fönsteraxlar, vilket gör att mittpartiet har förskjutits. Under den tillbyggda delen finns en källare som går i tre olika plan och som alltså sträcker sig genom en tredjedel av huset. Bottenvåningen består av hall med trapphus, salong, bibliotek, gårdskontor, sovrum och kök. Övervåningen har ungefär sammma indeling som bottenvåningen, men har en högre takhöjd. Detta är en kvarleva från den gamla paradvåningen, innan huset byggdes om till två bostäder. Den stora vinden blev delvis inredd med gästrum 1950. I övre våningen i huvudbyggaden bor Mathias med hustru Carina och tre söner. I bottenvåningen bor den andre brodern Henrik, med hustru Maria och tre söner. Den tredje brodern Gabriel, med hustru Patricia och en son bor i ”Staten”. Med andra ord den tidigare mangårdsbyggnaden, som byggts om till fyra lägenheter.

 

Kuriosa

 

En volière, ett elegant duvslag, från 1800-talets senare del finns vid gårdsplanens förlängning.

 

Verksamhet

 

Verksamheten består av cirka 600 mjölkdjur och cirka 1100 djur totalt, i lösdrift. Tillsammans med sju andra mjölkproducenter har man bildat Östgöta Mjölk och säljer således sin egen mjölk på öppen marknad i Östergötland. Idag är Ogestad en av Sveiges största mjölkgårdar med tio anställda och levarantör till 100 butiker i Östergötland. En ny ladugård byggdes år 2007 -08. Av arealen brukas cirka 490 hektar jord till vall, majs och spannmål. Allt detta används som djurfoder. Ogestad driver tillsammans med Odensviholms gård, Odensvi Skörderesurs AB, som innebär samverkan med maskiner. Totalareal: cirka 700 hektar. År 2006 inköptes gården Dvärgstad om 216 hektar, varav skog cirka 100 hektar. Dvärgstad samdrivs med Ogestad.

 

Texten tagen ur: Herresäten i Tjust & Misterhult ©

med tillstånd av
Författare: Leif Rosenblad
Utgiven: 2009

 

Åter till startsidan